Bez kategorii

Konkurs Podróże z Bezdrożami

KONKURS podróże z Bezdrożami

 

Regulamin Konkursu “Podróże z Bezdrożami”

§ 1 Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu zwanym dalej Konkursem jest Mikołaj Cichomski, zamieszkały w Lublinie, 20-128, ul. Okrzei 4/56.

Fundatorem nagród jest Helion SA, ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice.

Konkurs organizowany jest w celu promocji tematyki związanej z niskobudżetowym podróżowaniem organizowanym na własną rękę.

Informacja o Konkursie wraz z niniejszym Regulaminem dostępna na stronie internetowej zyciewpodrozy.pl/konkurs

Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu Tytułu XXXVI Księgi Trzeciej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny tj. z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. Z 2014 r., poz. 121ze zm.), Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 § 1 Kodeksu cywilnego.

Konkurs nie jest grą losową, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).

Regulamin Konkursu stanowi prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich Konkurs zostanie przeprowadzony.

§ 2 Uczestnicy Konkursu

W celu wzięcia udziału w Konkursie należy, w trakcie trwania Konkursu:

 1. a) polubić profil Życie w podróży (facebook.com/zyciewpodrozy) oraz Wydawnictwa Bezdroża (facebook.com/BezdrozaPL) oraz nie wycofywać tego polubienia do czasu zakończenia konkursu;
 2. b) Skomentować za pomocą panelu Disqus jeden z artykułów używając słowa “Bezdroża”, znajdujących się na stronie internetowej zyciewpodrozy.pl dotyczących relacji z podróży do takich miejsc jak:
 • Barcelona i Monserrat
 • Gruzja
 • Amsterdam
 • Lizbona
 • Praga
 • Czarnogóra
 • Maroko
 • Izrael;
 1. c) wyrazić zgodę na podanie danych do wysyłki nagrody, w razie jej wygrania.

Osoby które nie dokonają zgłoszenia do Konkursu zgodnie z pkt 2 lit. a) – b) powyżej, nie są Uczestnikami Konkursu i nie maja prawa do ubiegania się o wręczenie nagrody przyznawanej w Konkursie.

Jeden uczestnik może dokonać wielu zgłoszeń do Konkursu.

Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

Komentujący, aby mieć szansę na informację zwrotną o potencjalnej wygranej powinien być zalogowany do systemu komentarzy Disqus poprzez umożliwiające to opcje, np. Facebook, Twitter, Google lub konto Disqus. Taki zalogowany system komentowania umożliwi również weryfikację Zwycięzcy.

Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, zgłoszenie się Uczestnika do udziału w Konkursie oznacza, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego zapisy.

§ 3 Komisja Konkursowa

W celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator wraz z Partnerem powoła Komisję Konkursową (dalej „Komisja”) złożoną z przedstawicieli Organizatora i Partnera.

Przy wyłanianiu Zwycięzcy Konkursu (kolejność zgłoszeń do Konkursu nie ma znaczenia) Komisja oceniać będzie odpowiedzi na pytania konkursowe, biorąc pod uwagę poprawność, a także oryginalność i kreatywność udzielonych przez Uczestników odpowiedzi.

 1. a) W Konkursie wyłonionych zostanie 8 Zwycięzców Konkursu, którzy w najbardziej interesujący sposób skomentowali artykuł biorący udział w konkursie. Warunkiem koniecznym jest użycie w treści komentarza słowa Bezdroża lub jego wszelkich poprawnych gramatycznie odmian.

Nagrodą przeznaczoną dla Zwycięzcy Konkursu są:

Przewodniki Wydawnictwa Bezdroża:

1) Gruzja. Magiczne Zakaukazie.

2) Amsterdam. Przewodnik – Celownik.

3) Portugalia. W rytmie fado.

4) Praga. Złoty hrad nad Wełtawą.

5) Czarnogóra. Fiord na Adriatyku. Wydanie 7

6) Maroko. W labiryncie orientalnych medyn.

7) Izrael

8) Hiszpania. Fiesta i sjesta.  ;

 1. b) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagrody przyznanej zgodnie z Regulaminem na nagrodę tego samego rodzaju, o zbliżonej jakości, funkcjonalności oraz wartości nie mniejszej niż Nagroda przyznana zgodnie z Regulaminem, w sytuacji niedostępności magazynowej u Fundatora jakiejkolwiek z powyższych pozycji.

Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie jedną Nagrodę rzeczową.

§ 5 Przyznanie nagród

Konkurs rozpoczyna się w dniu 10.02.2017 i trwa do 24.03.2017r

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu i opublikowanie na stronie Serwisu Internetowego oraz profilu facebook.com/zyciewpodrozy imion oraz nazwisk Zwycięzców nastąpi do dnia 1 kwietnia 2017 r.

Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu Nagrody poprzez odpowiedź na jego komentarz pod artykułem. Operatorem systemu komentarzy jest Disqus.  W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu Nagroda zostanie przyznana osobie, która jako kolejna spełniła warunki konkursowe.

Przekazanie Nagrody Zwycięzcy nastąpi w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.

Przekazanie nagrody zostanie zrealizowane przez Fundatora nagrody przesyłka pocztową.

Warunkiem niezbędnym do odebrania przez Zwycięzcę przyznanej Nagrody jest dostarczenie Organizatorowi przez Zwycięzcę danych niezbędnych do wysyłki nagrody. Zwycięzca ma 7 dni na przekazanie tych danych od momentu otrzymania wiadomości @ o wygranej.

Przyznana w Konkursie Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę (z wyjątkiem sytuacji braku magazynowego danej pozycji. W takim wypadku zostanie zastosowana zasada z pkt.§ 4b) lub na jej równowartość pieniężną.

Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej w Konkursie nagrody na rzecz innej osoby.

Zwycięzca, któremu została przyznana Nagroda, ma prawo zrzec się prawa do Nagrody, poprzez złożenie Organizatorowi pisemnego oświadczenie w tym zakresie.

§ 6 Podatek od nagród

Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz.U. Z 2012 r, poz.361 ze zm.) nagroda w Konkursie o wartości nieprzekraczającej 760zł jest wolna od podatku dochodowego.

§ 7 Dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych w zakresie konkursu ogranicza się wyłącznie do ogłoszenia w komunikatach o wygranej imienia i nazwiska Zwycięzcy oraz podanie przez niego wyłącznie do wiadomości Organizatora i fundatora nagrody- Wydawnictwa Bezdroża- danych niezbędnych do wysyłki nagrody. W żadnym innym zakresie dane osobowe nie będą gromadzone ani przetwarzane.

W związku z koniecznością identyfikacji Uczestników biorących udział w Konkursie, wręczenia nagrody i korespondencji związanej z Konkursem wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie.

Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie, jeżeli zostanie Zwycięzcą Konkursu, jego imienia i nazwiska, zgodnie z przekazanymi Organizatorowi danymi.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

Niezależnie i bez wpływu na przewidywaną przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność Organizatora wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu.

Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

Złożenie reklamacji dopuszczalne jest w formie pisemnej skierowanej na adres Organizatora.

Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres Uczestnika składającego reklamację oraz uzasadnienie reklamacji.

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w formie pisemnej przesłanej listem, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

§ 9 Informacje dodatkowe

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu, Organizator ma prawo wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu. Organizator zastrzega, iż w tych okolicznościach nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec takiego Uczestnika za jego wykluczenie z Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo sprzeciwu co do wykluczenia. Sprzeciw w tym zakresie powinien zostać złożony zgodnie z zasadami właściwymi dla postępowania reklamacyjnego opisanego w § 8 Regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podawania przyczyn, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana Regulaminu nastąpi po uprzednim powiadomieniu Uczestników o planowanej zmianie. Informacja o zmianie Regulaminu może zostać opublikowana przez Organizatora na stronie internetowej zyciewpodrozy.pl . Brak złożenia sprzeciwu przez Uczestnika, w terminie 7 dni od opublikowania nowego Regulaminu, oznacza akceptację przez Uczestnika nowej treści Regulaminu.

Organizator ma prawo w toku realizacji niniejszego Konkursu posługiwać się podmiotami trzecimi, za których działania i zaniechania odpowiada jak za swoje własne.

Postanowienia niniejszego regulaminu podlegają prawu polskiemu.

O autorze - Mikolaj Cichomski

Kiedyś znalazłbyś tu zdawkową informację - nazywam się Mikołaj i kocham podróże. Poważnie ? Co za nuda. Dużo od tego czasu się zmieniło. Imię i pasja do poznawania świata pozostały. To co nowe, to sposób pisania, więcej konkretów i próba pokazania ciekawych miejsc z nowej perspektywy. I chociaż nadal pracuję na etacie, sam sobie wytłumaczyłem, że życie w podroży tymczasowo realizuję na raty ? Jestem kolekcjonerem wspomnień i zależy mi na tym, żeby Twój wyjazd też wywołał mnóstwo pozytywnych emocji. Znajdziesz tu więc pomysły na podróże, relacje z wypraw, praktyczne wskazówki. Wszystko to połączone ze zdjęciami i filmami, zgodnie z moim mottem życiowym: "Statek jest bezpieczny, kiedy stoi w porcie, lecz nie po to buduje się statki, aby stały w portach". Zatem, rozgość się tutaj a potem działaj!